Product List

**Please Click on the names to view samples

WINES

Hong Mei Apple Wine
Kuei Hua Chen Chiew
Nong Jia Niang Rice Wine
Fujian Glutinous Rice Wine
Shanghai Lao Chiew
De Chia Fan
Shao Hsing Rice Wine
Pagoda Shan Niang
Pagoda Hua Diao (Red Label)
Pagoda Shao Hsing Hsing Hseuh
Chefoo White Wine
Shao Hsing Hua Tiao
Shao Hsing Chia Fan
Tung Kiang Glutinous Rice Wine
Pagoda Shao Hsing V.O.
Pagoda Ni Er Hong Rice Wine

LIQUORS

Moutai Chiew (106 PF)
Golden Star Kao Liang (122 PF)
Golden Bell Kao Liang (99 PF)
Golden Star Mei Kuei Lu(100 PF)
Golden Star Wu Chia Pi (110 PF)
Golden Bell Wu Chia Pi (99 PF)
San Cheng Chiew
Dah Chu Chiew (104 PF)
Fen Chiew
Xi Feng Chiew (78 PF)
Chu Yeh Ching (90 PF)
KwangTung Michiu
Wu Liang Ye
 

BACK TO CHINA MAIN

BACK TO GOLDEN EAGLE HOME